Klage over prøver

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan både vedrøre prøveforløbet, herunder dispositioner og bedømmelsen af prøven.

Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Hvis klagen indgives mundtligt, skal skolens leder notere klagens indhold skriftligt og afklare eventuelle uklarheder i klagens indhold. 

Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen.
Der er ikke frister for indgivelse af klager efter en prøve, men skolens leder kan fastsætte en dato.

På 10iCampus er sidste frist for klager over afgangsprøverne tirsdag den 29.juni 2018.

Klager over skriftlige og mundtlige prøver

Klager over skriftlige prøver sendes til udtalelse hos den statsligt beskikkede censor, der har bedømt prøvebesvarelsen.
Klager over mundtlige prøver sendes til udtalelse hos den eksaminator og den censor, som har bedømt elevens præstation ved prøven.

Illustration af proces for klager

Klage