string(33) "https://10icampus.vardekommune.dk" NULL NULL

Elevhåndbog

7 elever på række

I denne håndbog er der nogle oplysninger som du og dine forældre kan have gavn af, mens du går på skolen.

 

Det er muligt at kontakte lærerne via SMS og Aula – der bliver dog først svaret i normal arbejdstid.

 

Det er vores forventning, at vi i fællesskab vil passe rigtig godt på hinanden, lokalerne og inventaret, samt at du, som de tidligere årgange af elever, må blive stolt af at gå på Campus Varde.

 

Jeg håber også, at du vil nyde dette 10. skoleår og få en masse med dig – både fagligt og socialt – og at det vil ruste dig til at komme sikkert videre med din ungdomsuddannelse.

 

 

Martin Haldbo Hansen

Leder af 10iCampus

 

Indhold

A,B,C for 10 i Campus

Ansvar/ansvarlighed

Arbejdsmiljø

Aula

Brand

Brobygning

Campusløb

Computer

Cykler og knallerter

Elevskabe

Erstatninger

EUD10

Facebook

Ferieplan 2021/22

Forsikring

Forældremøder og -samtaler

Frikvarterer

Fravær, fritagelse, sygdom m.m.

Fællesarealer

Idræt

Iværksætteri og Innovation

Kantinen

Klasser

Kontaktoplysninger

Kontrakter

Kommunikation

Linjer

International Linje

Sciencelinjen

Adventurelinjen

Performance

Obligatorisk Selvvalgt Opgave – OSO

Prøver

Ringetider/lektionsplan

Rusmiddelpolitik

Rygning

Rystesammentur ved Karlsgårde Sø

Samværsregler

Skolebestyrelse

Studietur

Transport til og fra 10iCampus

Tyveri

Undervisningsmateriale

UU-vejledere på 10iCampus

UU-vejledningen

Valgfag

Valgfagsskift

Vision for 10iCampus

 

 

 

 

A,B,C for 10 i Campus

 

Ansvar/ansvarlighed

I perioder – for eksempel i OSO-ugen og ved andre selvstændige opgaver – er det frihed under ansvar – det er blandt andet her, du skal vise, at du kan fordybe dig i en større opgave. Du overholder de aftaler, der er indgået med de involverede lærere til punkt og prikke.

 

Arbejdsmiljø

10iCampus er et godt sted at være og at lære. Det er målet. Du har et ansvar for at få et socialt og fagligt godt år på 10iCampus. Derfor arbejder alle aktivt og engageret i alle sammenhænge hele året.

Aula

Aula bliver fra skoleåret 19/20 den nye digitale platform, hvor al kommunikation mellem lærere, elever, forældre, vejledere og skolens kontor mv. foregår. Elever og forældre får ved skoleårets start udleveret et login til skolens Aula.

Det er vigtigt at holde sig løbende orienteret på Aula. Alle væsentlige beskeder og informationer findes her.

Brand

Der er skilte overalt, der viser, hvad du skal gøre i tilfælde af brand. Vi samles alle på sportspladsen ved eventuel brand. Forhåbentlig får vi ikke brug for at anvende reglerne i praksis.

 

Brobygning

For elever i 10. klasse er der en uges obligatorisk brobygning og en uges praktik. I skoleåret 2019-20 ligger de i uge 47 og 48.

 

Der er mulighed for ekstra brobygning og erhvervspraktik. Formålet med brobygningsforløbet er:

» at deltage i undervisningen på en ungdomsuddannelse, som man er interesseret i, men usikker på.

» at opleve undervisningsmiljøet og møde elever og lærere.

» at afklare sit uddannelsesvalg.

» at lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

 

Campusløb

Sidste fredag før efterårsferien deltager alle elever fra Campus i et fælles løb i området omkring skolen. Alle uddannelser deltager på lige fod.

 

Computer

På 10iCampus kan hver elev få stillet en computer til rådighed. Der underskrives en lånekontrakt ved skoleårets start.

Hvis du vælger at medbringe og anvende din egen, hvad du er meget velkommen til, SKAL denne være forsynet med en Officepakke.

 

Cykler og knallerter

Ved og under skolen er der etableret cykelparkering, men der gøres opmærksom på, at ansvaret for cyklen er elevens eget.

Cyklerne må kun parkeres i de afmærkede områder.

Det er en god ide at have lås på sin cykel – og at bruge den. Knallerter må kun parkeres udenfor.

Skolens cykler må kun anvendes i forbindelse med undervisning.

 

Elevskabe

Skolen stiller elevskabe til rådighed. Disse er med kodet lås og kan benyttes under eget ansvar.

 

Erstatninger

Du er erstatningspligtig, hvis du forvolder skader på skolens materialer, inventar og bygninger.

Det er derfor en god ide at tegne en ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan, da en skade ellers kan blive en kostbar affære.

Skulle uheldet være ude, vil der blive udarbejdet en skadesrapport. Rapporten sendes hjem, og skolen reparerer det ødelagte. Kopi af fakturaen sendes til forældrene, der indbetaler beløbet til skolen.

EUD10

EUD 10 er et samarbejde mellem 10. klasse og erhvervsskolerne. På EUD10 lærer du ved at arbejde med praktiske opgaver og projekter. Du arbejder med både hænder og hoved. Det er et tilbud til unge med ”kloge hænder”, som gerne vil starte på en ungdomsuddannelse, men som også gerne vil have noget ekstra faglighed med i bagagen og opleve fællesskabet på et 10.-klassecenter mellem en masse jævnaldrende. EUD10 giver mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelser (tekniske og merkantile), landbrugsuddannelser og SOSU- området.

På 10iCampus er der nu køkken- og værkstedsfaciliteter. Se mere på hjemmesiden!

 

Facebook

10iCampus har sin egen Facebook-gruppe. Den hedder 10iCampus Varde. Desuden har hver klasse ofte etableret sin egen gruppe til små beskeder, lektier og hyggesnak.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at Aula er vores primære informationskanal.

 

Ferieplan 2021/22

 

Sommerferie Lørdag den 29. juni Onsdag den 7. august
Efterårsferie Lørdag den 12. oktober Søndag den 20. oktober
Juleferie Fredag den 20. december Onsdag den 5. januar
Vinterferie Lørdag den 8. februar Søndag den 16. februar
Påskeferie Lørdag den 4. april Mandag den 13. april
St. Bededag Fredag den 8. maj
Kr. Himmelfartsdag Torsdag den 21. maj Søndag den 24. maj
Pinse Lørdag den 30. maj Mandag den 1. juni
Grundlovsdag Fredag den 5. juni
Sommerferie Lørdag den 27. juni

De nævnte dage er inklusive

 

Forsikring

Det er ikke lovligt for kommuner at købe ulykkesforsikring for børn i kommunens daginstitutioner, skoler, SFO og lignende.

Det betyder, at du og dine forældre selv skal tegne en ulykkesforsikring for, at du kan være dækket. Derfor er det en god idé at få en forsikring, der dækker hele døgnet – også i skole og institutioner.

Børneulykkesforsikringen er en heltidsulykkesforsikring som, dækker døgnet rundt. Hvis du er på Adventurelinjen, er det vigtigt at have en forsikring, der dækker ”farlig sport”.

I forbindelse med studieturen er det vigtigt også at have en rejseforsikring, da det blå sygesikringskort f.eks. ikke dækker hjemtransport ved sygdom.

 

Forældremøder og -samtaler

I løbet af den første måned af skoleåret afholdes forældremøde på 10iCampus.

 

Der er forældresamtaler to gange om året. Første gang kort efter efterårsferien og anden gang lige inden vinterferien. Tilmelding sker via Aula. Det er i øvrigt vigtigt altid at holde sig orienteret på Aula!

 

Frikvarterer

Du har lov til at forlade skolen i frikvartererne, men du skal være klar til undervisningen, når timen starter.

 

Fravær, fritagelse, sygdom m.m.

Alle ønsker om fritagelse skal fremsættes forud.

Anmodning om fritagelse for undervisningen skal rettes til kontaktlæreren. Det henstilles til forældrene kun i helt specielle tilfælde at bede eleverne fritaget for undervisningen i forbindelse med ferie uden for skolens ferieperiode.

Anmodning om dette sker ved skriftlig henvendelse via Aula til skolens leder. Der føres elektronisk protokol.

 

Hvis du bliver syg, skal dine forældre sygemelde dig via sms på kontaktlærerens mobiltelefon inden klokken 7.45. Sygemelding foretages hver dag.

Du skal også sygemeldes i brobygnings- og praktikperiode – både til 10iCampus og til brobygnings-/praktikstedet.

Hvis du selv sygemelder dig via sms, vil kontaktlæreren bekræfte din syge- melding hos dine forældre.

 

Bliver du syg, skal du selv sørge for at opdatere dig hos dine kammerater på holdene og på elevAula. Når du kommer i skole igen, skal du selv finde de materialer, der eventuel er udleveret i den periode, du har været fraværende.

 

I forbindelse med at du tager kørekort giver skolen kun fri til teori- og køreprøver – alt andet må klares uden for skoletiden.

 

Vi sørger så vidt muligt for en vikar, hvis en lærer er fraværende, men det kan forekomme, at du og dine klassekammerater må sidde og arbejde, uden der er en lærer til stede.

 

Fællesarealer

Det er tilladt at bevæge sig frit over hele Campus – selvfølgelig under hensyntagen til de elever og det personale, der arbejder i de åbne miljøer.

Idræt

Idræt foregår i sommerhalvåret på boldbanerne ved Campus og i vinterhalvåret i gymnasiets nye hal. Husk praktisk tøj! Du SKAL være omklædt i idrætstøj!

 

Iværksætteri og Innovation

Det er spændende og udfordrende at prøve at starte egen virksomhed – og som en forsmag på det, der måske kunne blive fremtidig beskæftigelse, udarbejder vi i løbet af skoleåret i samarbejde med ProVarde, Varde Erhvervs- og Turistkontor, et projekt, hvor alle får lov til i det helt små at prøve kræfter med det at være iværksætter. Der skal fremstilles et ”produkt”, som tegner den virksomhed, man tænker sig, og resultaterne bedømmes af repræsentanter fra ProVarde.

 

 

Kantinen

På Campus Varde har vi et fælles kantinekøkken, som laver sund og billig mad til os alle.

Alle campusbrugere og ansatte har adgang til kantinearealerne og til at købe kantinens produkter.

 

Klasser

Der er seks klasser og 12 lærere på 10iCampus. Alle lærere har hver et antal kontakt- elever. Desuden er der en modtageklasse for sent ankomne unge med anden etnisk baggrund. Der er tre klassetyper: to EUD10 klasser, to Fokus10 klasser og endelig to Gym10 klasser.

 

Kontaktoplysninger

Camilla Højlund Hansen CH Kontaktlærer i 10. A 60 86 63 20

 

Dorte Jensen DJ Kontaktlærer i 10. E 40 49 61 09

 

Jan Peter Klembach JK + 31 33 84 34

 

Lene Dall Berthelsen LD Kontaktlærer i 10. B 24 59 86 81

 

Lone Hallander  

 

Maria Vennike MV Kontaktlærer i 10+ 26 28 70 30

 

Mette Fanzony MF Støttelærer og Fransk/Spansk 26 11 30 07
Ole Bjørn Christiansen OC Kontaktlærer i 10. C og F 26 82 92 47

 

Rune  

 

Signe Johnsen SJ Kontaktlærer i 10. E 30 27 00 30

 

Susanne Kildegaard SK Kontaktlærer i 10. D 24 59 91 72

 

Thomas Munch TM Kontaktlærer i 10. D 29 21 27 25

 

Mona Østergaard Bargisen MB Sekretær Mbar@varde.dk 88 43 74 15

51 92 49 48

Martin Haldbo Hansen MH Leder Mhal@varde.dk  

 

Vicki UU-vejleder  

 

Lisbeth UU-vejleder  

 

Toke Knudsmark Ungdomsskoleinspektør  

 

 

 

Kontrakter

Der bliver ved den første samtale med kontaktlæreren i maj underskrevet både en elev- og forældrekontrakt.

 

Kommunikation

Aula og Meebook er vigtige arbejdsplatforme på 10iCampus og skal bruges af alle. Du har pligt til dagligt at orientere dig om meddelelser disse steder.

 

Linjer

Noget af det, der tegner 10iCampus, er vores linjer. Vi har fire meget forskellige linjer, som tilsammen dækker en bred vifte af praktiske, musiske og teoretiske om- råder med og uden fysiske udfordringer. Der er meget at vælge imellem!

 

International Linje

Det samfund, vi lever i, er i høj grad præget af internationalt samarbejde. For at være godt rustet til at medvirke i dette, er det positivt og vigtigt at opnå en god viden om den verden, vi er en del af.

 

International Linje er en boglig linje. Den er for dem, der gerne vil dygtiggøre sig inden for bl.a. sprog, kultur og samfundsfag, fx læser vi meget, og vi laver mange fremlæggelser for hinanden. Vi bliver undervist af inspirerende gæstelærere og tager på udflugter med både et politisk og historisk indhold.

 

På International Linje arbejdes der med Danmark og den øvrige verden – forskelle og ligheder, og vi arbejder med områder, hvor vi er afhængige af hinanden. Sprog, kulturforståelse og turisme vil være i fokus – men der vil også blive arbejdet med historie, geografi og samfundsrelaterede emner i det hele taget.

 

Mål for undervisningen:

» at eleverne opnår en større viden om såvel Danmark som den omkringliggende verden.

» at eleverne udvikler interkulturelle forståelser og kompetencer, herunder e-Twin- ning.

» at eleverne får større forståelse for det globale samfund, de er en del af.

» at eleverne får aktivt brug for mindst et – gerne to – fremmedsprog i løbet af året.

» at eleverne stifter bekendtskab med forskellige internationale organisationer – gerne gennem gæstelærere.

» at en betragtelig del af undervisningen sker uden for skolens lokaler.

 

Vi samarbejder med mange europæiske lande.

 

Sciencelinjen

Synes du, det er sjovt at bygge legorobotter, flyve med raketter, lave dine egne ”prøvesprængninger” eller andre sjove forsøg? – så er Sciencelinjen lige noget for dig!

 

Hvis din fremtidsdrøm fx er at blive sygeplejerske, laborant, biolog, ingeniør, tekniker eller lignende, så er naturfagene en væsentlig del af uddannelsen. På Sciencelinjen arbejder vi med naturfagene både praktisk og teoretisk – så du bliver godt forberedt til en ungdomsuddannelse med naturfagligt indhold.

 

Astronomi, teknik, kemi, fysik, biologi, geografi – og selvfølgelig it – danner tilsammen en linje for de elever, som har lyst til at eksperimentere og udforske samspillet mellem mennesker, natur, miljø og teknik.

 

Med udgangspunkt i virksomhedsbesøg og gæstelærere tilrettelægges undervisningen efter linjens og elevernes interesse- og behovsområder.

 

Adventurelinjen

En temalinje for dig, der har lyst til at færdes i det fri og gerne vil lære mere om menneskets samspil med naturen og måske prøve at lave primitiv mad.

 

Du vil på idrætsdelen stifte bekendtskab med både kendte og nye idrætsgrene – ofte vil der være specielle ”campusregler” i kampen!

 

Vi vil arbejde med udholdenhed ud over alle grænser – herunder powathlon, der kombinerer de tre triathlondiscipliner med mere adventureprægede aktiviteter.

 

Vores slogan er:

 

Vi vil udfordres!

 

Du kan blandt andet komme igennem følgende aktiviteter:

» Træ- og klatrevægsklatring.

» Kano-, kajak- og tømmerflådesejlads.

» Skoven som tumleplads.

» Mountainbike, triathlon og andre udhol- denhedsøvelser.

» Skydning, lerdueskydning, bueskydning med mere.

» Fitnesstræning og kost.

» Bål og madlavning.

» Vinterlege – herunder curling, ishockey.

 

”Undervisningslokalet” er Varde Kommune, hvorfor en solid og driftssikker cykel til skovveje vil være nødvendig.

 

Husk: Vejret er altid godt – det er kun et spørgsmål om påklædning.

 

OBS!!!

Hvis du er på Adventurelinjen,

er det vigtigt at have en forsikring, der dækker ”farlig sport”.

 

Performance

DRAMA, DESIGN OG BILLEDKUNST

 

Denne linje er en samling af kunstneriske aktiviter,

 

I løbet af skoleåret får du blandt andet mulighed for at arbejde med og blive udfordret i en vifte af kreative og musiske områder: foto, maleri, dekoration og formgivning samt musik, sang og drama.

 

I de kreative værksteder, som primært er på Campus, bliver du præsenteret for mange metoder og materialer. Der inddrages gæstelærere og hensigtsmæssige udflugter i undervisningen.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave – OSO

I en uge af december måned arbejder samtlige elever på 10iCampus med en Obligatorisk Selvvalgt Opgave.

Ugen sluttes med et stort åbent hus ved et eftermiddagsarrangement for alle interesserede.

Prøver

Alle skriftlige prøver i sommerterminen 2020 vil blive afviklet først i maj. Nærmere oplysning herom på Aula.

Oplysninger om de mundtlige og praktiske prøver offentliggøres på Aula.

 

Ringetider/lektionsplan

Der bliver ikke ringet ind eller ud, men her er lektionsplanen:

Rusmiddelpolitik

På 10iCampus har vi en rusmiddelpolitik – se hjemmesiden.

I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at skolen til enhver tid ved bekymring for misbrug kan anmode om, at eleven bliver testet for dette ved en rusmiddelkonsulent eller en SSP-konsulent i kommunen. Hvis prøven er positiv, underrettes Børne- og familieafdelingen, som tilbyder hjælp og vejledning.

I særlige tilfælde f.eks. i forbindelse med deltagelse i studieture i udlandet, kan skolen forlange, at der foreligger en ren urinprøve.

 

Rygning

På Campus følger vi rygeloven. Der ryges kun udendørs uden for skolens område. Samme regler gælder for E-cigaretter.

Rystesammentur ved Karlsgårde Sø

I introugen tager hele 10iCampus på en én-dags rystesammentur til Karlsgårde Sø. Eleverne skal selv sørge for transport til og fra Karlsgårde. Nærmere information ved skolestarten.

Husk praktisk tøj, evt. regntøj og gummistøvler, madpakke og drikkedunk.

Samværsregler

» Vi optræder hensynsfuldt og respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.

» Vi møder til tiden.

» Vi rydder op efter os selv og efterlader alle skolens lokaler ordentlige og ryddelige efter brug.

» Vi behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.

» Vi udviser vilje til at lade andre komme til orde.

» Vi respekterer andres arbejdssituation.

» Vi respekterer, at i dagligdagen er Campus Varde alkoholfri – og altid fri for rusmidler.

» Med hensyn til rygning foregår dette uden for skolens område.

 

Skolebestyrelse

Da 10iCampus er en afdeling under Ungdomsskolen, er skolebestyrelsen også fælles. På forældremødet ved skoleårets start vælges 2 forældrerepræsentanter fra 10iCampus. Elevrådet vælger på møde i september 2 elevrepræsentanter.

 

Studietur

I skoleåret 2019/20 går studie- turen til Berlin. Den finder sted i uge 13 fra den 23.-26. marts

2020 – begge dage inklusive (alle har fri fredag den 27. marts).

 

Når vi tager på studietur, er du stadigvæk i skole. Undervisningen er med andre ord flyttet uden for skolen. Hvis du ikke tager med på studietur, skal du i praktik, som du selv sørger for.

 

Turen koster 2.700,- kr. som indbetales i 2 rater på kontonummer 4394 12487770. Frister for indbetaling oplyses på Aula.

VIGTIGT! Husk at skrive elevnavn og klassebetegnelse på ved indbetalinger.

 

Transport til og fra 10iCampus

Bor du i Varde Kommune og mere end 9 km fra Campus, kan du få et gratis tog-/ buskort.

Du får udleveret dit bus-/togkort den første dag på skolen – hvis du til forvaltningen i tide har indleveret skemaet ”Er du kørselsberettiget?”

 

Tyveri

Vi opfordrer dig til, at du tager dine værdigenstande med, når du forlader klassen – og til at anbringe værdigenstande i de tildelte elevskabe.

 

Undervisningsmateriale

Alle bøger, der benyttes i undervisningen, er kun til låns. Bøgerne afleveres på skolen, når skoleårets undervisning er slut og i samme stand, som du modtog dem. Er bøgerne ikke behandlet ordentligt, eller er bøgerne ikke afleveret, modtager du en regning fra skolen.

 

Du skal selv købe: lommeregner, lineal, formelsamling, vinkelmåler, passer, ringbind og mapper. Det er muligt at købe en lommeregner på 10iCampus.

 

UU-vejledere på 10iCampus

UU-vejlederne på er 10iCampus er:

Vicki

Og

Lisbeth.

Du kan finde deres træffetider og forskellige informationer på opslagstavlen ved UU-vejledningskontorerne.

 

UU-vejledningen

I begyndelsen af 10. klasse tilbydes du en vejledningssamtale, der tager udgangspunkt i uddannelsesplanen fra 9. klasse. Herefter afholdes der samtaler efter behov

– herunder de uafklarede elever. Ønsker du yderligere vejledning i forhold til uddannelse, henvises der til www.ug.dk og www.evejledning.dk.

 

Alle elever skal i obligatorisk brobygning i en ungdomsuddannelse. Der er desuden mulighed for erhvervspraktik i henhold til uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen danner ligeledes baggrund for den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO).

 

 

Valgfag

På 10iCampus har du mulighed for at få følgende valgfag: De fire linjer

Tysk (prøvefag) Fysik/kemi (prøvefag) Let matematik

Super matematik Let engelsk Superengelsk Idræt

Målrettet læse- og staveundervisning Unge og sund mad

Filosofi og psykologi

E-sport og kommunikation

 

Valgfagsskift

Det valgfag, man har ønsket fra skoleårets start, er som udgangspunkt et bindende valg. Begrundet omvalg kan tidligst ske til efterårsferien og kun efter samtale med afdelingslederen og skriftlig anmodning fra forældrene.

 

 

Vision for 10iCampus

Vi vil tage hensyn til det hele menneske og skabe og udvikle et trygt og spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø, der kan:

»  Gøre alle eleverne uddannelsesparate.

» Udvikle elevernes personlige, sociale samt faglige interesser.

» Samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

 

Skolens dagligdag skal være kendetegnet ved en vekselvirkning mellem faglige forløb, temadage og perioder, hvor den enkelte afsøger og afprøver sine ønsker for at gøre sig parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

 

Vi vil se på muligheder frem for begrænsninger for den enkelte.

 

Respekten for den enkelte vises ved fællesskab, nærvær, empati, tillid, livsglæde, god omgangstone og ved at stille realistiske udfordringer op og have forventninger til hinanden.

Vi samler på succesoplevelser, og vi finder ud af, hvad den unge er god til.